Hệ thống Quản lý vốn Xây dựng cơ bản

 

Hệ thống Quản lý vốn Xây dựng cơ bản (XDCB) là hệ thống quản lý các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố, với đầy đủ chức năng quản lý dự án từ thủ tục thẩm định hồ sơ đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn, theo dõi tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và nợ đọng…

 

 

Tính năng

Quản lý danh mục dự án

Quản lý tên dự án, chủ đầu tư, mã chương, mã loại khoản, địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, lịch sử điều chỉnh,…

Quản lý hồ sơ công trình/ dự án

Thẩm định báo cáo về đề xuất chủ trương đầu tư, báo kinh tế kỹ thuật, thẩm định dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quản lý giải ngân nguồn vốn

Tổng hợp thông tin vốn đã giải ngân từ báo cáo của các Chủ đầu tư

Quản lý nguồn vốn

Lập và điều chỉnh kế hoạch tổng nguồn vốn ngân sách trung hạn và tổng nguồn vốn ngân sách hằng năm, lập kế hoạch nhu cầu vốn hàng năm gửi Sở KH&ĐT, tổng hợp nhu cầu vốn điều chỉnh hàng năm, trung hạn của các đơn vị gửi về, lên chi tiết kế hoạch vốn phân bổ đầu năm, điều chỉnh hàng năm/ trung hạn cho các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, ODA,…

Theo dõi nợ đọng

Tổng hợp thông tin nợ đọng theo báo cáo của các Chủ đầu tư

Báo cáo, thống kê

Cung cấp các biểu mẫu báo cáo, thống kê phù hợp theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban về tình hình quản lý vốn, tiến độ công việc và các báo cáo liên quan khác

 

 

Sơ đồ tổng quan

 

 

 

Giá trị mang lại

Tăng hiệu suất quản lý

Quản lý các dự án đầu tư của Tỉnh, Thành phố một cách hiệu quả, tự động hóa quá trình quản lý, từ việc ghi nhận thông tin, phân bổ nguồn vốn, theo dõi tiến độ và tài chính, đến việc tạo ra các báo cáo và thống kê giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và tăng cường khả năng đưa ra quyết định chính xác.

Thông tin được đồng bộ, truyền tải xuyên suốt

Thông tin được thu thập và truyền tải xuyên suốt đến Sở, Ban, Ngành, thành phố, thị xã, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án,…giúp thực hiện hiệu quả hơn các công việc liên quan quản lý hồ sơ thẩm định, các báo cáo về nhu cầu kế hoạch vốn, giải ngân vốn, tiến độ thực hiện công việc,…

Tối ưu hóa nguồn vốn

Giúp cơ quan, tổ chức quản lý và phân bổ nguồn vốn một cách chính xác, giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, tránh lãng phí, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích

Tối ưu thời gian

Giảm thiểu thời gian xử lý công việc thủ công, giảm thiểu rủi ro trong việc tổng hợp thủ công cho người dùng

 

 

Khách hàng