Hệ thống Quản lý giám sát các dự án đầu tư

Hệ thống Quản lý, giám sát các dự án đầu tư là phần mềm quản lý thông tin các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh/thành phố. Hệ thống quản lý đầy đủ các quy trình từ thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đến giám sát, theo dõi dự án sau khi thực hiện đầu tư.

 

Tính năng

 

Trước quyết định đầu tư

 

Sau quyết định đầu tư

 

 

 

 

Sơ đồ tổng quan

 

 

 

Giá trị mang lại

 

I. Hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động

 

Tham gia quản lý từ chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Luật đầu tư

Tham gia vào công tác giám sát đầu tư đối với các dự án sau khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tổng hợp, thống kê thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định

 

II. Hỗ trợ nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan

 

Theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ của từng khâu thủ tục, các mốc thời gian quan trọng (thời gian bắt đầu nộp hồ sơ, hết hạn nộp hồ sơ đấu giá/ đấu thầu, thời gian đăng tải danh mục,…) đối với các dự án đang xử lý

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà đầu tư để biết và triển khai thực hiện

Tổng hợp, thống kê thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định

 

III. Hỗ trợ lãnh đạo tỉnh/thành phố theo dõi, quản lý, giám sát quá trình xử lý, và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh, Thành phố

 

 

Khách hàng