Green Data

 

Xem tổng quan quy trình Green Data

 

Green Data – Nền tảng dữ liệu

Sử dụng để tích hợp, làm sạch, chuẩn hóa, tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số

cho Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và doanh nghiệp

 

Hai phân hệ chính của Green Data

 

Kho dữ liệu dùng chung

Cổng dữ liệu mở

 

Hiệu quả mang lại

 

Dữ liệu phân tán được tích hợp

một cách nhanh chóng

Dữ liệu được lập lịch

lấy về tự động

Xây dựng các chuẩn dữ liệu

một cách linh hoạt

Phân tích dữ liệu 3 chiều

Trình diễn dữ liệu trực quan

Chia sẻ dữ liệu hiệu quả

 

 

Green Data giải quyết bài toán liên quan đến tổng hợp và tạo ra

các bộ sưu tập dữ liệu theo định hướng chủ đề

 

Phân tích chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội

Phân tích tình hình hoạt động doanh nghiệp

 

Phân tích dữ liệu thủ tục

hành chính

Phân tích tình hình phản ánh, góp ý

của người dân, doanh nghiệp

 

 

Giải thưởng

TOP 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số
Make in Viet Nam 2022

Đạt giải Chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam

2020, 2021

 

 

Khách hàng