Cổng dữ liệu mở

Cổng dữ liệu mở cung cấp các nguồn dữ liệu chuẩn phục vụ dùng chung cho các cơ quan, đơn vị và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng nhằm giảm chi phí thu thập, quản lý dữ liệu và quan trọng nhất là thống nhất được nguồn dữ liệu chuẩn. Đáp ứng nhu cầu chia sẻ, truy cập dữ liệu cho các cơ quan đơn vị và nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, sử dụng dữ liệu của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

 

 

Chức năng chính

 

Tra cứu & Khai thác

Tra cứu thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ chia sẻ qua SMS, Zalo, Web một cách nhanh chóng.

Quản lý và hỗ trợ kết nối

Thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giám sát việc chia sẻ dữ liệu.

Quản lý dịch vụ dữ liệu

Cho phép người dân, doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng các phương tiện, công cụ, kỹ năng để xây dựng và quản lý các dữ liệu.

Quản lý giám sát dữ liệu

Cho phép người quản trị xây dựng các tập dữ liệu chia sẻ, tổ chức xét duyệt phân loại giám sát dữ liệu tạo lập trên hệ thống.