Nổi bật :

  • PHP
  • Cơ sở dữ liệu Postgres
  • Online Payment
  • Web Application
  • Ứng tiền lương dành cho nhân viên trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Fintech
Xem tiếp dự án:
Atarundesu